Artikel 1 – Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Kentalis Academie beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.
 • Diensten: door Kentalis Academie aangeboden opleidingen en evenementen.
 • Directe schade: schade die een klant lijdt, die direct wordt veroorzaakt door een gebrekkige dienst van Kentalis Academie.
 • Incompany opleiding: een opleiding die Kentalis Academie verzorgt op een locatie van een klant of op een door de klant geregelde locatie.
 • Indirecte schade: schade die een klant leidt, die indirect voortvloeit uit een gebrekkige dienst van Kentalis Academie, waaronder, maar niet uitputtend, mogelijke gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet wordt verstaan.
 • Klant: (i) elke medewerker of particulier die bij Kentalis Academie een opleiding, product of dienst afneemt of (ii) elk bedrijf, elke instelling die bij Kentalis Academie een opleiding, product of dienst afneemt.
 • Kentalis Academie: een onderdeel van Stichting Koninklijke Kentalis. Waar Kentalis Academie staat wordt tevens bedoeld Stichting Koninklijke Kentalis. .
 • Kentalisshop: de webshop van de Kentalis Academie: https://shop.kentalis.nl.
 • Leeromgeving: de elektronische leeromgeving (te vinden op https://leren.kentalis.nl) waarin iedere medewerker of klant een account krijgt en waarin online en digitaal lesmateriaal te vinden is, alsmede de studiehistorie.
 • Maatwerkopleiding: een opleiding die Kentalis Academie verzorgt voor een klant, afgestemd op de wensen van de klant, in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers.
 • Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.
 • Opleiding/evenementen: een door Kentalis Academie verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Kentalis Academie verzorgt een opleiding in de vorm van een Incompany-/Maatwerkopleiding of een cursus. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
 • Opleidingskosten: de kosten van de opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld in de Kentalisshop en de Kentalis Leeromgeving.
 • Producten: door Kentalis Academie beschikbaar gestelde producten, zoals boeken of producten gemaakt door cliënten.
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Kentalis Academie en een klant met betrekking tot het verzorgen van een opleiding of evenement door Kentalis Academie, en/of het leveren van producten.


Artikel 2 - Kentalis
Kentalis Academie is onderdeel van Stichting Koninklijke Kentalis.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot producten en diensten van Kentalis Academie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een opleiding en/of bestelling van een product of dienst verklaart de klant dat hij/zij heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan aanvaardt. Kentalis Academie wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Kentalis Academie en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Kentalis Academie een regeling treffen naar redelijkheid en in de geest van de Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen in deze voorwaarden. In geval dat een schriftelijke overeenkomst is afgesloten prevaleren de bepalingen in de overeenkomst boven de bepalingen in de voorwaarden.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Kentalis Academie en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Kentalis Academie brengt het aanbod (bij voorkeur) digitaal uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de opleiding, dienst en/of van het (onderwijs-)materiaal dat deel uitmaakt van de opleiding en/of dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit (onderwijs-)materiaal verplicht is.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Kentalis Academie gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kentalis Academie niet.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De klant gaat een overeenkomst met Kentalis Academie aan door middel van een inschrijving voor opleiding en/of bestelling van (onderwijs-)materiaal, product of dienst en aanvaarding van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats (i) middels een inschrijving via de Kentalisshop, (ii) direct via de Kentalis leeromgeving, of (iii) via een getekende offerte. De genoemde opleidingskosten zijn inclusief benodigd studiemateriaal, tenzij anders vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer Kentalis Academie de inschrijving voor een opleiding en/of de bestelling van een product of dienst, schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Kentalis Academie schriftelijk de inschrijving of bestelling aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding.
 3. Kentalis Academie is gerechtigd deelname aan een opleiding te weigeren als Kentalis Academie een kredietwaardigheidsonderzoek nodig acht en de klant hiervoor geen toestemming geeft.
 4. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Kentalis Academie. Kentalis Academie zal de klant toestemming niet onthouden als daar geen belangrijke redenen voor gegeven kunnen worden. Kentalis Academie kan aan deze toestemming wel nadere voorwaarden verbinden.


Artikel 6 - Annulering opleiding
Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule lager is dan het minimale vereiste aantal, staat het Kentalis Academie vrij om met de klant overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Kentalis Academie en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen en/of (onderwijs-)materialen te voldoen.

Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de klant het recht de opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden aan Kentalis Academie via academie@kentalis.nl. Als moment van ontvangst door Kentalis Academie van de annulering geldt de verzenddatum van de e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3.

In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 is Kentalis Academie gerechtigd de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

 1. Bij annulering tot 35 dagen voor aanvang van de opleiding worden er geen kosten in rekening gebracht;
 2. Bij annulering tussen 35 dagen en 20 dagen voor aanvang van de opleiding 50% van de opleidingskosten;
 3. Bij annulering korter dan 20 dagen voor aanvang van de opleiding 100% van de opleidingskosten.


Medewerkers kunnen zich tot 35 dagen voor aanvang uitschrijven voor deelname aan een geplande activiteit. Binnen een termijn van 35 dagen voor de startdatum van een activiteit is het niet mogelijk om je uit te schrijven. Annulering dient dan te verlopen via het servicepunt van de Academie (academie@kentalis.nl).

De kostenimpact van annuleringen van medewerkers binnen de termijn van 35 dagen voor aanvang van de opleiding wordt niet financieel verrekend met de individuele medewerker, maar wordt door Kentalis Academie verwerkt in het totaal te organiseren aanbod.

Artikel 7 - Herroepingsrecht & ontbinding
Bij producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De klant kan een Overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding als bedoeld in artikel 5 lid 2, zonder opgave van redenen ontbinden. Kentalis Academie mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. In het geval van een online cursus bestaat er geen recht op ontbinding als de cursus is aangevangen (studiestatus Gestart in de leeromgeving) voordat de termijn van 14 dagen, als genoemd in lid 1 van dit artikel, is verstreken.
 3. Indien de klant na aanvang van de opleiding of dienst de overeenkomst tussentijds ontbindt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan Kentalis Academie betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van de kosten voor het (nog) niet geleverde materiaal.
 4. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van een opleiding of dienst is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse ontbinding van de overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Kentalis Academie een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest levert, (ii) de identiteit van de betreffende persoon waarvoor de overeenkomst moet worden beëindigt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de opleiding of dienst te volgen/ontvangen en (iv) de vermoedelijke duur van de ongeschiktheid vermelden.
 5. In geval van restitutie hanteert de Academie een terugbetalingstermijn van maximaal 90 dagen.


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1.  Indien Kentalis Academie de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd, als genoemd in lid 1 van dit artikel, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Kentalis Academie de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 8 - Certificering

 1. Wanneer is voldaan aan alle eisen van de opleiding en (indien van toepassing) de toets met een voldoende is afgerond, ontvangt de deelnemer van een opleiding een certificaat of bewijs van deelname.
 2. Een certificaat of bewijs van deelname wordt uitgereikt zodra voldaan is aan de voorwaarden van lid 1 van dit artikel en als de kosten van de opleiding zijn voldaan.


Artikel 9 - Betaling

 1.  Indien de klant een particulier is (dus géén medewerker), vindt betaling plaats door middel van de aangeboden betalingsmogelijkheden binnen de Kentalisshop.
 2. Indien de klant een bedrijf of instelling is en kiest voor betaling op rekening dan vindt de betaling plaats door overboeking van het verschuldigde bedrag naar het daarvoor aangegeven rekeningnummer van Kentalis Academie. De benodigde betalingsgegevens alsmede de te benoemen bijzonderheden zijn vermeld op de factuur.
 3. De klant dient de kosten van een opleiding, dienst of product door een betaling ineens te voldoen. De klant dient de gekozen wijze van betaling bij bestelling van een product aan te geven en deze kan na bestelling van een product niet worden gewijzigd.
 4. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Kentalis Academie streeft ernaar de (eerste) factuur vier weken voor aanvang van de opleiding aan de klant te verzenden. Kentalis Academie hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 5. De klant dient, tenzij anders overeengekomen, de volledige kosten van een opleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de opleiding aan Kentalis Academie te hebben voldaan. De betalingstermijn uit lid 4 wordt ingekort tot uiterlijk de dag vóór aanvang van de opleiding.
 6. De klant dient, tenzij anders overeengekomen, de volledige kosten van een product te hebben voldaan voordat dit aan de klant wordt verzonden.
 7. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Kentalis Academie de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog te betalen. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 8. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Kentalis Academie moet maken om het aan Kentalis Academie toekomende bedrag te innen, voor rekening van de klant.


Artikel 10 - Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de opleiding gaat volgen, te vermelden.
 2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding zijn/haar aanwezigheid te bevestigen middels ondertekening van de presentielijst.


Artikel 11 - Prijs

 1. De kosten van iedere opleiding/dienst en ieder product en de betalingswijze staan vermeld in de catalogus in de leeromgeving en in de Kentalisshop. Eventuele arrangementskosten en administratiekosten maken onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van het aanbod.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen door Kentalis Academie worden doorberekend aan de klant. De klant wordt hier tijdig schriftelijk over geïnformeerd.
 3. Indien de klant een particulier is en de in lid 2 van dit artikel bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging in de prijs van een product of dienst binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst, of 1 maand na de communicatie over de gewijzigde prijs, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Alle door Kentalis Academie genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 5. Kentalis Academie zal steeds het toepasselijke BTW-tarief in rekening brengen over de kosten van niet-klassikaal onderwijs, (onderwijs-) materiaal, arrangementskosten en reprorechten, evenals over kosten van producten en diensten.
 6. Kentalis Academie beschikt over een CRKBO registratie. Klassikale opleidingen van Kentalis Academie zijn vrijgesteld van BTW.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid Kentalis Academie

 1. In het geval dat Kentalis Academie aansprakelijk is voor schade aan de klant of aan de deelnemers van een opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten).
 2. Kentalis Academie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of aan de deelnemers van een opleiding.
 3. Kentalis Academie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige toepassing van informatie, aanbevelingen, adviezen en materialen verstrekt in verband met de opleiding, product of dienst. Hieronder valt onder andere: de informatie, aanbevelingen en adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
 4. Kentalis Academie is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids-) instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Kentalis Academie verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Kentalis Academie of die door Kentalis Academie zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst).
 6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
 7. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kentalis Academie of personen waarvoor Kentalis Academie verantwoordelijk is.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Opleidingsmateriaal wordt tijdig geleverd, zodat voldaan kan worden aan de voorbereidingseisen van de opleiding.
 2. Overige producten worden - indien voorradig - binnen 14 werkdagen verzonden.
 3. Alle door Kentalis Academie gehanteerde leveringstermijnen van het
 4. (onderwijs-) materiaal worden vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst met Kentalis Academie bekend zijn. Kentalis Academie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of wijzigingen in de overeenkomst.
 5. Kentalis Academie is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.
 6. Bij verzending van (onderwijs-) materialen worden verzendkosten doorberekend aan de klant. De eventuele invoerrechten zijn voor rekening van de klant.


Artikel 14 - Aanwezigheid/uitval

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent, trainer, adviseur of assessor zal Kentalis Academie – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Kentalis Academie de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding of dienst alsnog zal worden aangeboden.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent, trainer, adviseur of assessor heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. Kentalis Academie zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen of advies voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent, trainer, adviseur of assessor.
 3. Een klant kan niet kosteloos (i) een opleiding of assessment annuleren vanwege de uitval van een docent of een assessor, of (ii) de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent, trainer, adviseur of assessor.


Artikel 15 - Vertrouwelijkheid
Kentalis Academie, haar personeel en/of voor Kentalis Academie werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Kentalis Academie conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 16 - Registratie van persoonsgegevens
Kentalis Academie verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Koninklijke Kentalis. Gegevens van klanten worden nooit verstrekt aan derden zonder expliciete toestemming van de klant. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Kentalis Academie.

De registratie van persoonsgegevens heeft voor Kentalis Academie tot doel het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van:

 1. het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een opleiding of het leveren van producten;
 2. het voldoen aan informatieverzoeken van Kentalis Academie en de klant;
 3. het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 4. het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Kentalis Academie.


Artikel 17 - Beveiliging, bewaring en verwijdering
Kentalis Academie heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens en de vertrouwelijke gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Kentalis Academie ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, blijft gelden.

Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden bewaard voor de aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven mag Kentalis Academie de gegevens langer bewaren.

Artikel 18 - Inzage- en wijzigingsrecht
Zowel Kentalis Academie als de klant heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien Kentalis Academie of de klant van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien de klant vragen heeft over het privacybeleid van Koninklijke Kentalis, kan hij/zij een e- mail sturen aan privacy@kentalis.nl

Artikel 19 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Kentalis Academie verstrekte en samengestelde (onderwijs-) materiaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Kentalis Academie. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Kentalis Academie.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen, aan Kentalis Academie verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
 3. De klant gaat ermee akkoord dat tijdens de opleiding gemaakte beelden, aan Kentalis Academie verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken of educatief materiaal, gebruikt mag worden voor andere educatieve doeleinden van Kentalis Academie. Indien de klant dat niet wenst dient hij/zij dat zelf schriftelijk kenbaar te maken bij aanvang van de betreffende opleiding.


Artikel 20 - Wijziging van de Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door Kentalis Academie worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van de Kentalisshop of de Kentalis Leeromgeving.

Artikel 21 - Geschillen

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen de klant en Kentalis Academie over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Kentalis Academie te leveren of geleverde diensten (niet zijnde producten) kunnen zowel door de klant als door Kentalis Academie aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie waarbij Kentalis Academie is aangesloten.
 3. Een klacht kan gemeld worden via academie@kentalis.nl.Klachten worden binnen een vastgestelde termijn afgehandeld. Ontvangstbevestiging binnen 1 week. Oplossing binnen 4 weken, tenzij langere termijn nodig, dan wordt binnen 4 weken de nieuwe termijn bepaald door Academie.
  Indien geen oplossing behaald wordt, verwijst de Academie door naar een onafhankelijke derde (De geschillencommissie gehandicaptenzorg) die een bindende uitspraak doet.
Voor alle informatie over geschillen en klachten verwijzen wij naar www.kentalis.nl/klacht.


 Versie december 2023