Filters

49 - 72 van de 149 producten
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT (wok)
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT (wok)
Na het verkrijgen van het certificaat VHT/VIB houdt je ontwikkeling niet op. Naarmate je meer ervaring krijgt, worden toepassingsmogelijkheden breder. De cliënt staat centraal en daarom ontwikkel je je als professional! Ontwikkelen doe je met elkaar. Na- en bijscholing via de WOK bieden je de mogelijkheid om je te kunnen blijven ontwikkelen in het benutten van basiscommunicatie tijdens de begeleiding met beelden
Sale price€90,00
Voorlichting Slechthorendheid voor MBO (VSHM)
Voorlichting Slechthorendheid voor MBO (VSHM)
Voorlichting over slechthorendheid en wat dat betekent voor de student en het onderwijs aan deze student.
Sale price€45,00
Voorlichting slechthorendheid (VSH)
Voorlichting slechthorendheid (VSH)
In deze bijeenkomst willen we deelnemers informatie geven en kennis aanbieden over slechthorendheid waardoor inzicht en begrip voor deze specifieke leerlingen wordt verkregen. Naast theoretische achtergrondinformatie krijgt u van ons praktische adviezen. In deze bijeenkomst is er ruimte om het audiogram van uw leerling te bespreken.
Sale price€60,00
Voorlichting Engels & TOS (VLENT)
Voorlichting Engels & TOS (VLENT)

Tijdens deze voorlichting bespreken we waarom Engels vaak als moeilijk wordt ervaren. Ook is er aandacht voor het Engels als klanksysteem. We bespreken de ondersteuning van de basisvaardigheden vocabulaire en spreekvaardigheid.

Sale price€60,00
Voorlichting dove /  slechthorende leerling in de klas (SHDKL)
Voorlichting dove / slechthorende leerling in de klas (SHDKL)
Welke leerkrachtvaardigheden en leerling vaardigheden helpen de slechthorende of dove leerling om het onderwijsaanbod goed te kunnen volgen en begrijpen?
Tijdens deze workshop krijg je achtergrondinformatie over doofheid en slechthorendheid. Daarnaast krijg je met film- en audiofragmenten en opdrachten een indruk welke inspanning de leerling moet leveren om informatie te verstaan en te begrijpen.
Tips en adviezen die je als leerkracht meteen kunt inzetten worden op een interactieve manier gedeeld en besproken.
Sale price€60,00
Video Hometraining (VHTT)
Video Hometraining (VHTT)
Video-hometraining wordt ingezet bij diverse hulpvragen van ouders in de thuissituatie (zowel lichtere hulpvragen als bij langdurige en complexe problematiek). Tijdens de opleiding leer je een beeldanalyse te maken, je eigen basiscommunicatie te benutten en leiding te geven aan een nabespreking van de beelden met ouders.
Prijs op aanvraag
Versterken van woordenschatonderwijs (VSWSO)
Versterken van woordenschatonderwijs (VSWSO)
ln de recente taalmethoden wordt aandacht besteed aan woordenschatonderwijs, maar vaak is dit niet voldoende om de woordenschat van leerlingen (met TOS) te verdiepen en uit te breiden. ln deze cursus behandelen we didactiek en interventies die het woordenschataanbod vanuit de methode versterken en uitbreiden. Deelnemers gaan naast praktische opdrachten actief aan de slag met hun eigen taalmethode en kunnen daarna de opgedane kennis direct inzetten tijdens hun lessen woordenschatonderwijs in de praktijk.
Sale price€60,00
Video-interactiebegeleiding (VIB) (VIBG)
Video-interactiebegeleiding (VIB) (VIBG)
De VIB opleiding heeft als doel:
1. effectief werken aan de hulpvraag/ontwikkeling van de cliënten
2. de deskundigheid van medewerkers verder te bevorderen.
Prijs op aanvraag
Verstaanbaarheid bij jonge kinderen (VERST)
Verstaanbaarheid bij jonge kinderen (VERST)
Verstaanbaarheidsproblemen bij jonge kinderen is voor veel leerkrachten herkenbaar. De ernst van de verstaanbaarheidsproblemen kan sterk varieren. Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op de oorzaken en kenmerken van verstaanbaarheidsproblemen. We vragen cursisten om bij deze bijeenkomst een geanonimiseerd logopedisch verslag van een leerling met verstaanbaarheidsproblemen mee te brengen. Bij de tweede bijeenkomst koppelen we de theorie aan de praktijk.
Sale price€60,00
Verder met Nederlands ondersteund met Gebaren (NMGVm)
Verder met Nederlands ondersteund met Gebaren (NMGVm)
Verder met Nederlands met gebaren is een verdieping van de voorgaande cursussen. De cursus kunt u volgen nádat de u NmG2 onderwijs hebt gevolgd.


Sale price€350,00
Verdieping: een slechthorende of dove leerling in de klas - PO / VO / MBO (VRDPSH)
Verdieping: een slechthorende of dove leerling in de klas - PO / VO / MBO (VRDPSH)
Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag? Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/leerkracht/begeleider? In deze workshop koppelen we inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Deze workshop gaat dieper in op de inhoud dan onze voorlichting over slechthorendheid.

Deelnemen aan deze workshop kan alleen wanneer je de voorlichting SH voor PO / VO of MBO hebt gevolgd.
Sale price€60,00
TOS voor ouders en andere belangstellenden (TVOAB)
TOS voor ouders en andere belangstellenden (TVOAB)
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. Deze term is nog vrij onbekend, terwijl er bij ongeveer vijf procent van de kinderen vermoedelijk sprake is van TOS. Sommige  ouders/verzorgers zijn al lang met de taalontwikkelingsstoornis van hun zoon of dochter bekend, andere krijgen er pas later mee te maken. Een jongere met TOS loopt tegen heel wat problemen aan. Dat vraagt nogal wat van ouders en anderen uit hun omgeving.
Sale price€60,00
TOS Verdieping - PO/VO/MBO (TOSVD)
TOS Verdieping - PO/VO/MBO (TOSVD)
Leerkrachten die na de basisvoorlichting TOS door de ambulant begeleider en na de workshop TOS Beleving meer kennis willen over TOS, kunnen zich voor deze workshop aanmelden.
We duiden een casus aan de hand van een theoriemodel en gaan dieper in op de interventiemogelijkheden van de leerkracht. Hoe kun je de hele groep laten profiteren van de TOS aanpak? Het doel is dat je aan het eind van deze workshop weg gaat met praktische ideeën die je in jouw groep kunt toepassen.
Sale price€60,00
TOS regulier onderwijs VO (TOSROW)
TOS regulier onderwijs VO (TOSROW)
Wanneer je als docent meer wilt leren over een taalontwikkelingsstoornis bij leerlingen in het VO, is dit een korte pakkende module die antwoord geeft op de eerste vragen.
Vergoedingsregeling: onderwijs- of ondersteuningsarrangement.
Sale price€55,00
TOS in het VO/MBO - basis (VTSVMB)
TOS in het VO/MBO - basis (VTSVMB)
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. In het onderwijs is de term TOS nog weinig bekend. En dat terwijl 5-7 % van de populatie een TOS heeft! Dat betekent dat op iedere school TOS jongeren zitten, die niet als zodanig worden herkend, maar die door hun TOS veel moeite kunnen ondervinden met het volgen van onderwijs. Een TOS jongere heeft specifieke onderwijsbehoeften.
Sale price€60,00
TOS en beginnende geletterdheid (BGV)
TOS en beginnende geletterdheid (BGV)
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben gerichte instructie nodig voor een succesvolle start van het lees- en spellingsonderwijs in groep 3. Deze workshop is gericht op interventies en activiteiten om gericht aan de slag te kunnen gaan met beginnende geletterdheid en voorschotbenadering.
Sale price€60,00
TOS beleving in het VO en MBO (TBVMB)
TOS beleving in het VO en MBO (TBVMB)
Vanuit de theorie kan worden uitgelegd en geleerd wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is. Maar het zélf ervaren van wat het betekent om een TOS te hebben, doet veel meer dan alleen theoretische uitleg.
Sale price€60,00
TOS & Consequenties voor het onderwijs - online (cvondw)
TOS & Consequenties voor het onderwijs - online (cvondw)
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Leerlingen met spraak- en taalstoornissen ervaren veel problemen bij het volgen van onderwijs, omdat ons onderwijs heel talig is. In deze module ligt eerst het accent op de beschrijving van de invloed van TOS op het volgen van onderwijs. Vervolgens wordt aandacht besteed aan didactische handreikingen voor de verschillende vakken.
Sale price€99,00
Taalachterstand of Taalontwikkelingsstoornis? (TATOS)
Taalachterstand of Taalontwikkelingsstoornis? (TATOS)
In ons werk komen we kinderen tegen die eeen taalontwikkelingsachterstand hebben of een vergroot risico hierop. 5% van de kinderen is bekend met spraak-taalproblemen. Binnen die groep zijn er soms kinderen die niet een taalontwikkelingsachterstand, maar een taalontwikkelingsstoornis hebben, zonder dat wij of ouders daar weet van hebben.
Sale price€60,00
Taalstimulerende communicatie - online (TSCOM)
Taalstimulerende communicatie - online (TSCOM)

Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Kinderen met TOS zijn zich vaak bewust van hun taalproblemen. Door deze problemen hebben zij veel moeite met het onder woorden brengen van hun gedachten en gevoelens. Het is daarom niet altijd gemakkelijk hen uit te lokken tot het deelnemen aan gesprekken. Kinderen leren taal vooral door zelf aan het woord te zijn en actief te oefenen. In deze module krijg je informatie over gespreksvoering met kinderen met TOS.

Sale price€55,00
Supervisie VIB/VHT (SUPVV)
Supervisie VIB/VHT (SUPVV)
Na het verkrijgen van het certificaat VHT/VIB houdt je ontwikkeling niet op. Naarmate je meer ervaring krijgt, worden toepassingsmogelijkheden breder. De cliënt staat centraal en daarom ontwikkel je je als professional! Ontwikkelen doe je met elkaar. Na- en bijscholing via supervisie bieden je de mogelijkheid om je te kunnen blijven ontwikkelen in het benutten van basiscommunicatie tijdens de begeleiding met beelden.
Sale price€135,00
Sociaal-emotionele Ontwikkeling - online (SOCEOW)
Sociaal-emotionele Ontwikkeling - online (SOCEOW)

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.

Sale price€99,00
Story Grammar Training®: leren begrijpen en vertellen van verhalen (STGRAM)
Story Grammar Training®: leren begrijpen en vertellen van verhalen (STGRAM)
Vertellen van verhalen of van eigen belevenissen is voor kinderen met Taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak moeilijk, omdat dit complexe taalvaardigheden vereist. De Story Grammar training is een methode die kinderen met TOS (letterlijk) houvast geeft door het inzetten van de verhaalvlecht. Het werken met de pictogrammen voor de verhaalstructuur geeft het kind inzicht in de overkoepelende verhaallijn (de macrostructuur).
Sale price€860,00
Slechthorendheid - online (SHH)
Slechthorendheid - online (SHH)
Wanneer je werkt met slechthorende kinderen (met TOS) is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben in de aard en de ernst van de slechthorendheid en de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren.n deze module worden de verschillende types gehoorverlies besproken. De cursist ervaart hoe het is om slechter te horen en hoort hoe zijn slechthorende leerling/leerling met CI spraak waarneemt.
Sale price€55,00